nieuws

 
 
Nieuwe regel gedragscode goedgekeurd na stemming op de ALV van en ingaande op 28-03-2015.
 
Een Nederlands teef waarvan de eigenaar geen lid van de WHWTCN is en die gedekt wordt door een reu van één van onze leden, moet minimaal aan de gezondheidseisen van ons VFR voldoen. De eigenaar van de dekreu dient dit voor de dekking te controleren.
 
Een combinatie van ouderdieren waaruit een erfelijke afwijking onafhankelijk is vastgesteld, mag niet herhaald worden.
 
 
 
Vermelding fokkers op de website.
M.i.v. 28-03-2015 worden leden die meer dan 20 Westies per jaar fokken niet meer op de lijst van fokkers geplaatst en zij mogen ook geen kennel advertentie in het Westie-Nieuws plaatsen. Pups van deze fokkers mogen ook niet via onze pupinfo worden aangeboden.
Peildatum voor het aantal gefokte Westies is 31 december van het voorafgaande jaar.
 
Adreswijziging gezondheidscommissie: u kunt uw dekaangifte en de benodigde papieren nog steeds mailen aan gezondheid@whwtc.nl , wilt u het per post zenden dan graag naar:
Mevr.W.van Maanen, Zandwijk 4, 4286 LD Almkerk
 
 
Onderstaand schrijven betreffende de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, hebben wij ontvangen van de Raad van beheer.
 
 

Aan alle aangesloten leden van de Raad van Beheer


Geacht bestuur,

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.

Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.

Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken. 

Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.

Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.

Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

De Raad van Beheer verzoekt haar leden om dit advies over te brengen aan haar fokkers en overige belanghebbenden.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer

Ingeborg de Wolf, directeur

Rony Doedijns, kynologisch directeur

*********************************************************************************

HELAAS KAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DOOR ZIEKTE BINNEN HET BESTUUR OP 25-01-2015 NIET DOORGAAN. BLIJF KIJKEN OP DEZE SIE VOOR DE NIEUWE DATUM!!

 

 *********************************************************************************

 

 

Geen pups en kittens onder 15 weken naar Duitsland

5 januari 2015

Ook Duitsland heeft, evenals Nederland en België, de invoereisen voor jonge dieren aangepast. Alleen dieren met een geldige rabiësvaccinatie mogen nog naar Duitsland worden meegenomen. Deze vaccinatie mag gegeven worden vanaf een leeftijd van 12 weken en is pas geldig vanaf 21 dagen na vaccinatie. Dat betekent dat honden, katten en fretten pas vanaf een leeftijd van 15 weken kunnen worden ingevoerd naar Duitsland.

Eerder al maakte België en Nederland bekend dat ook daar geen pups of kittens onder 15 weken meer mogen worden ingevoerd.

Dit is belangrijk om rekening mee te houden bij het plannen van vakanties of het kopen of verkopen van een pup uit of naar het buitenland. Zeker bij pups betekent dit dat een fors deel van de socialisatie en eerste opvoeding voor rekening van de fokker komt. Maak hierover duidelijke afspraken als u overweegt een pup van een buitenlandse fokker te kopen of als u zelf als fokker pups naar het buitenland zou willen verkopen!

 

 

Nieuw dierenpaspoort vanaf 29-12-2014

15 december 2014

Vanaf 29 december verandert een aantal regels over het reizen met huisdieren. Vanaf die datum wordt er een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Dit is beter bestand tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven. De uitgever van de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met welke paspoortnummers) aan welke dierenarts zijn geleverd. Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun dieren. De nieuwe paspoorten hebben nummers die beginnen met 528-NL.

In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van het dier inclusief het chipnummer worden vermeld. De pagina met deze gegevens wordt vervolgens gelamineerd door de dierenarts. Pas daarna mag het paspoort aan de eigenaar van het dier worden meegegeven. Ook de vaccinatiestickers moeten met een speciale lamineersticker worden afgeplakt door de dierenarts, tenzij niet-verwijderbare vaccinatiestickers worden gebruikt. Op die manier kunnen de identificatiegegevens en de vaccinatiegegevens niet worden veranderd.

Als uw huisdier al een EU dierenpaspoort heeft en de identificatie van het dier is voor 29-12-2014 hierin ingevuld, dan mag u dat gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het buitenland. Krijgt uw huisdier na 29-12 een paspoort en wilt u met het dier reizen, dan moet dit een nieuw EU dierenpaspoort zijn.

Oude paspoorten kunnen na 29-12 alleen nog gebruikt worden als boekje om inentingen in bij te houden, maar als ze pas na 29-12 zijn ingevuld met de identificatie van het dier dan zijn ze niet geldig als grensdocument! Dat het boekje niet geschikt is om mee te reizen moet dan ook duidelijk in het paspoort worden vermeld, bijvoorbeeld op de binnenkant van de kaft, en het uiterlijk van het boekje moet worden aangepast zodat het niet meer lijkt op een EU dierenpaspoort. Dat kan bijvoorbeeld worden gedaan door een sticker over de buitenzijde te plakken. Overigens komen er ook inentingsboekjes, dus als u niet met uw dier wilt reizen dan zijn die wellicht geschikter om de vaccinaties van uw dier in bij te laten houden.

Veranderde invoereisen

Zoals al eerder bekend werd gemaakt, is het bovendien na 29-12-2014 niet meer mogelijk om ongevaccineerde pups mee te nemen naar Nederland. Elke hond die ons land binnenkomt moet dan een geldige rabiësvaccinatie hebben. Deze mag gegeven worden vanaf een leeftijd van 12 weken en is pas 21 dagen daarna geldig. Dit betekent dat pups jonger dan 15 weken niet geïmporteerd mogen worden. Wilt u een pup van een buitenlandse fokker aanschaffen, dan moet u daar dus goede afspraken over maken omdat de pup langer dan gebruikelijk bij de fokker zal moeten verblijven!

Ook België verandert zijn invoereisen, net als in Nederland mogen daar vanaf 29-12 geen pups zonder geldige rabiësvaccinatie worden ingevoerd. Dat heeft gevolgen voor pups die van een Nederlandse fokker naar een Belgische eigenaar zullen gaan.

  
 
UPDATE OOGONDERZOEK d.d.november 2014
De WHWTCN heeft in haar VFR opgenomen, dat fokdieren jaarlijks onderzocht worden op erfelijke oogafwijkingen door een ECVO-oogspecialist.  De noodzaak hiervan is, in een schrijven van het ECVO-panel van 18 augustus j.l., nog eens onderstreept. Dit  ECVO advies zal dan ook, door de Raad van Beheer, meegenomen worden bij het invullen van de ‘matrix’ , die gekoppeld wordt aan de uitgifte van de stambomen van ALLE Westies.

Tot die tijd zijn niet-leden van de WHWTCN niet verplicht een geldige ooguitslag bij hun fokdieren te hebben. Dat is uiterst onverstandig en wel om de volgende reden;
Een ECVO oogonderzoek is voor iedere fokker beschikbaar, niet heel kostbaar en niet belastend voor de hond.
 Indien u, als fokker, een Westie-pup verkoopt, die later een erfelijk oogafwijking blijkt te hebben en u heeft geen geldig oogonderzoek bij de ouderdieren, wordt u hiervoor terecht verantwoordelijk gehouden door de puppy-koper. Dat heeft grote financiële gevolgen, indien een puppy-koper naar de rechter gaat. En dan heb ik het nog niet over het pupje, dat kampt met een oogafwijking!
Uit de ECVO uitslagen van het laatste kwartaal blijkt dat 6 (toekomstige) fokdieren, lijder zijn aan een erfelijke oogafwijking. Dat is nog het topje van de ijsberg, want dragers van erfelijke oogafwijkingen zijn bij ons ras nog niet op te sporen door DNA-onderzoek.
 

Dit alles is een reden te meer om slechts te fokken met Westies, die aantoonbaar(dus door een geldige ECVO ooguitslag) geen lijder zijn aan erfelijke oogaandoeningen!

 Nieuws over het ECVO oogonderzoek
Erfelijke oogafwijkingen worden bij (ras-)honden opgespoord, vastgesteld en zo mogelijk behandeld door oogartsen, die aangesloten zijn bij de ECVO; de European College of Veterinary Ophthalmologists: de overkoepelende organisatie van veterinaire oogartsen.
Zij testen de honden op een flink aantal erfelijke oogziekten en doen hiervan verslag op het ECVO oogformulier.
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland eist dat oogtesten voor erfelijke afwijkingen uitgevoerd worden door ECVO-oogspecialisten. Dat is o.a. te lezen op de website van de Raad van Beheer onder gezondheidsonderzoeken/oogonderzoek (
http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/gezondheidsonderzoeken/oogonderzoek/)

 

De ECVO-oogspecialisten (z.g. ECVO panel-leden)zijn gehouden aan afspraken, vastgelegd in het ECVO-schema en de ECVO-Procedure Notes  (http://www.ecvo.org/inherited-eye-diseases/ecvo-manual).

 

De meeste erkende rasverenigingen hebben inmiddels een goedgekeurd VFR (Verenigingsfokreglement). Een onderdeel daarvan is een verplicht punt (4.1), waarin staat dat geprotocolleerde gezondheidsonderzoeken (zoals het ECVO onderzoek) uitgevoerd moeten worden conform door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen. Gezien de bovengenoemde mededeling op de website van de Raad van Beheer, is dat voor het oogonderzoek dus het ECVO-schema

 

ECVO-schema

 

Het ECVO-schema geeft aan dat fokdieren jaarlijks getest moet worden en dat niet-fokdieren op 1,3,6 en 9 jarige leeftijd getest moeten worden. Dat was, tot enige tijd geleden, ook duidelijk op het ECVO formulier vermeld: de uitslag van het onderzoek is 12 maanden geldig (behalve voor afwijkingen die chirurgisch gecorrigeerd kunnen worden, want daarvoor is de uitslag blijvend)
Op een gegeven moment is die "12 maanden geldig  regel” vervangen door ”beperkte tijd geldig” . Dit is gedaan omdat het ECVO- formulier ook voor niet-fokdieren wordt gebruikt en die hoeven niet elk jaar onderzocht te worden. Deze verandering heeft voor verwarring gezorgd. Aan het ECVO-schema is echter niets veranderd; nog steeds moeten fokdieren jaarlijks getest worden.

 

VFR

 

Het is dan ook op zijn minst verbazingwekkend dat in meerdere goedgekeurde VFR’s door de Raad van Beheer is toegestaan, dat het uitvoeren van het ECVO-onderzoek niet jaarlijks, maar zelfs eenmalig voldoende is . Dat eenmalig oogonderzoek  wordt dan gedaan voor men met de hond gaat fokken.
Als we ons beperken tot enkele terriër -rassen, zoals de West Highland White terriër en de Jack Russell terriër , dan komt bij deze rassen Cataract voor. Nu zijn er meerdere vormen van Cataract; een aangeboren vorm, die op jeugdige leeftijd voorkomt; een vorm, die zich vanaf een jaar of twee openbaart en ouderdomscataract. Het is met name de middelste vorm, die met eenmalig oogonderzoek op 1- jarige leeftijd (een reu mag vanaf die tijd dekken) in het ECVO oogonderzoek
wordt gemist. Eenmalig testen geeft dus een schijnzekerheid betreffende genoemde vorm van Cataract. Een vergelijkbare situatie geldt voor sommige vormen van PRA.

 

Cataract bij fokdieren

 

Omdat al meer dan eens in de praktijk is gebleken dat fokdieren inderdaad na een paar jaar Cataract bleken te hebben(terwijl dat op jongere leeftijd niet was geconstateerd) is het dus noodzakelijk om fokdieren te blijven testen. Honden waar Cataract bij is vastgesteld moeten uitgesloten worden van de fokkerij en nakomelingen, die er eventueel al zijn, moeten nauwlettend in de gaten gehouden worden op eventuele openbaring van Cataract. Ook al zijn die nakomelingen bij een oogonderzoek "vrij” – en liefst ook blijvend vrij- van die erfelijke aandoening en kan er dus mee gefokt worden, zij kunnen wel degelijk drager zijn van de aandoening en voorzichtigheid in partnerkeuze is dus op zijn plaats.

 

Bezwaar

 

De WHWTCN en ook de rasvereniging voor de Jack Russell Terrier(NVJRT) hebben vastgesteld dat de Raad van Beheer, door het goedkeuren van VFR’s waarin oogonderzoek wordt toegestaan dat afwijkt van het ECVO schema, niet handelt conform haar eigen reglementen! Beide verenigingen hebben meer dan eens, zowel bij Nederlandse afdeling van de ECVO, als bij de Raad van Beheer(afd.GGW) gewezen op de noodzaak van jaarlijks testen. Tot voor kort kregen we geen eensluidend antwoord op onze verzoeken.

 

 Op 18 augustus 2014 ontving het bestuur van de WHWTCN echter een schrijven van Drs.A.Heijn, secretaris ECVO-panel, als antwoord op een door ons bij zowel de Raad van Beheer als de ECVO gedeponeerde klacht betreffende het niet handhaven van de Raad van Beheer van het ECVO-schema.
In dit schrijven zijn wij in het gelijk gesteld door ECVO Nederland. Zij onderschrijven "van harte onze bezwaren en zullen een brief met deze strekking aan afd. GGW van de Raad van Beheer doen toekomen”. Tevens zal naar aanleiding van een besluit, genomen op de ECVO-HED-Committee vergadering van mei j.l, de geldigheidsduur op het ECVO-formulier weer "geldig voor 12 maanden” worden

 
 
 
U kunt ons ook bezoeken op Facebook         
      
                                                 
 
Ons nieuwe VFR  Bestanden / Downloads  is door de Raad van Beheer goedgekeurd en gaat per 01-08-2014 in.
 
 
Winnaars van de kampioenschapsclubmatch 2014 met de keurmeester Mw.Y.v.d.Bogert
                                 Caithness Pompidou            Rockcliff's Kiss me Twice 
                                 J.CAC/CAC/Beste reu          CAC/Beste teef, Beste van het ras
                                                                             Clubwinnaar 2014
 
                        
                                  
De keurmeester ontving een prachtig schilderij van één van haar Cairns geschilderd en overhandigd door Mw. José Spiek. 
 
De fotoreportage van de kampioenschapsclubmatch vindt u hier foto's kampioenschapsclubmatch
                                   
                                                
Aanpassing koopcontract 

Aangepast koopcontract

Onder de button ‘downloads’ vindt u een aangepast (voorbeeld) koopcontract. In dit koopcontract worden meer erfelijke afwijkingen die bij de West Highland White Terrier kunnen voorkomen, genoemd. Vanuit juridisch oogpunt is deze aanpassing aan te raden. Op die manier heeft de fokker, de puppyeigenaar op de hoogte gesteld van, gelukkig maar zelden, voorkomende erfelijke afwijkingen binnen het ras.

Het gebruik van dit koopcontract is aan te raden, maar het is natuurlijk toegestaan hier punten aan toe te voegen , te veranderen of weg te laten. Let u er in dit geval wel op dat dit koopcontract wel rechtsgeldig moet blijven.

 
Bericht van de Raad van Beheer
 Geachte leden,
In het kader van voortschrijdende automatisering binnen de FCI zijn wij verheugd u mee te kunnen delen dat vanaf 31 maart 2014:
 
 1. De resultaten van internationale FCI CACIB shows vanaf 1 januari 2009, officieel bevestigd door de FCI, online te bekijken zijn. Ga hiervoor naar de website van de FCI: www.fci.be onder het kopje: "Results”.
 
2. Eigenaren/exposanten hebben vanaf nu de mogelijkheid om hun CACIB certificaten ONLINE te printen. (CACIB certificaten zullen derhalve niet langer per post worden verstuurd.) Let op: De data die beschikbaar is op http://www.fci.be/resultats/IB.aspx wordt eenmaal per week bijgewerkt.

Alleen de CACIB voorstellen die zijn bevestigd door de FCI en de RCACIB voorstellen die worden omgezet naar een CACIB door het FCI kantoor zijn beschikbaar.

Het ontwerp van het originele CACIB certificaat is herzien. Het nieuwe ontwerp (eenzijdig, kleur, op A4 formaat met een QR code onderaan) is bijgesloten ter informatie. Het doel van de QR code is om eigenaren/exposanten/kopers de mogelijkheid te geven om de informatie op het CACIB certificaat te verifieren met de officiele FCI data.
De QR code - Quick Response Code - is een pictogram dat gelezen/gescanned kan worden met een Smartphone. (Iphone, Windows Phone, Android etc.). We vertrouwen erop dat u deze grote stap voorwaarts in de automatisering, met als doel ons allen -FCI kantoor, FCI leden en contractpartners - tijd en geld te besparen en een grote overall-efficiency te creeeren, kunt waarderen. We bedanken u voor uw begrip en vertrouwen.
Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland
Rony Doedijns
Directeur

 
KENNELVERMELDING OP DE WEBSITE
M.i.v. 2014 dient een lid fokker aan de volgende voorwaarden te voldoen om een kennelvermelding op  de website te krijgen, lees verder ....... nieuws (vervolg)
 
 
EVEN VOORSTELLEN ......... DE NIEUWE BESTUURSLEDEN
Op de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2014 werden drie nieuwe bestuursleden gekozen en een nieuw lid voor de gezondheidscommissie, zij stellen zich aan u voor, lees verder .......  nieuws (vervolg)
  
  
WESTIE-MAIL
Het ligt in de bedoeling om te starten met de WESTIE-MAIL, hierin worden de leden up to date gehouden betreffende uitslagen van de shows, keurverslagen, (tussen) stand Westie top-tien etc.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden door uw emailadres door te geven via de 
Mailinglist op deze site.
 
 
 
BESTE WESTIE 2013
 
 
 
The Dashing Devil's Busybody
fokker/eigenaar Karin en Shirley van de Veen
naar de volledige uitslag van de Westie top-tien .......westie top 10 2013